Wat doen wij?

Logopedie is een paramedisch beroep dat zich bezig houdt met de preventie, het onderzoek en de behandeling van beperkingen en stoornissen op het gebied van spraak en taal. Ook problemen binnen de voorwaarden voor een goede spraak en taal vallen hieronder, zoals afwijkende mondgewoonten. Een individuele aanpak van elk kind/elke volwassene staat voorop waarbij het therapieverloop aangepast wordt aan hun mogelijkheden en behoeften.

stoornissen

Leermoeilijkheden of leerstoornissen

Sommige kinderen ondervinden moeilijkheden op school met lezen, spellen en/of rekenen. Bij de meeste kinderen gaat het over een achterstand die weer ingehaald kan worden. Bij andere kinderen blijven deze problemen hardnekkig voortduren, ook na intensieve begeleiding. We spreken dan over een leerstoornis (dyslexie, dysorthografie en dyscalculie).

Lees Meer

Taalstoornissen

De taalontwikkeling verloopt volgens verschillende fases. Bij een aantal kinderen kent deze ontwikkeling een vertraagd of afwijkend verloop. Een vertraagde taalontwikkeling kan mits een goede begeleiding verholpen worden. Logopedisten spreken in het geval van een afwijkend verloop van ontwikkelingsdysfasie of een primaire taalontwikkelingsstoornis. De stoornis kan zowel de ontwikkeling van de taalvorm (verbuigingen en vervoegingen en de zinsbouw), de taalinhoud (woordenschat) als het taalgebruik treffen. Als de taal zich niet normaal ontwikkelt ten gevolge een verstandelijke beperking, een gehoorstoornis,.... spreken we van een secundaire taalontwikkelingsstoornis.

Lees Meer

Spraakstoornissen

Stotteren

Stotteren is een spraakstoornis waarbij er zich ongewild en onvrijwillig onderbrekingen voordoen van de spreekbewegingen. Bovendien doen zich op de stottermomenten dikwijls ook bijkomende gespannen bewegingen voor. Die zijn soms zichtbaar onder de vorm van gelaatstrekken, bewegingen met het hoofd, ledematen of handen en voeten.

Lees Meer

Articulatiestoornissen

Een articulatiestoornis kan omschreven worden als het niet of verkeerd uitspreken van een bepaalde klank, van meerdere klanken of van klankverbindingen. Vaak gaat het kind spraakklanken weglaten, vervangen, vervormen of een extra spraakklank toevoegen. Dit kan in sommige gevallen leiden tot ernstige onverstaanbaarheid.

Lees Meer

Myofunctionele stoornissen

Myofunctionele stoornissen zijn afwijkende mondgewoonten zoals duimzuigen, habitueel mond-ademen en foutief slikken. Die stoornissen kunnen een foutieve tongligging veroorzaken. Daardoor wordt de articulatie vaak verstoord. Daarnaast kunnen afwijkende mondgewoonten ook kaak- en gebitsafwijkingen in de hand werken. Een orthodontische aanpassing heeft ten volle nut als deze verkeerde mondgewoonten ook opgelost worden.

Lees Meer